Sherboutique OÜ

CARBON COCO Eesti ametlik maaletooja

LHV PANK IBAN: EE957700771002622692

© 2018 CARBON COCO EESTI

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

MÜÜGITINGIMUSED

Müügitingimused on koostatud Sherboutique OÜ (reg.nr: 12490216; sherboutique@gmail.com; +372 5666 1494; LHV PANK IBAN: EE957700771002622692) poolt ning kehtivad Sherboutique OÜ e-poest www.carboncocoest.com ostu sooritades. 

Müügitingimuste kehtivus
1.1. Müügitingimused kehtivad Sherboutique OÜ e-poe klientide (edaspidi Klient) ja www.carboncocoest.com omaniku Sherboutique OÜ (edaspidi carboncocoest) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja carboncocoest vahelisi suhteid carboncocoest hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
1.4. Carboncocoest jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.carboncocoest.com. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. Carboncocoest ja Klient soovivad kaubelda carboncocoest veebilehekülje www.carboncocoest.com kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Carboncocoest e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
Hinnakiri
2.1. Carboncocoest  e-poes müüdavate toodete hinnad on välja toodud eurodes ilma transpordikuluta ning ei sisalda käibemaksu 20%.
2.2. Transpordi hinda toote hinnale juurde ei lisandu, sest carboncocoest e-poest tellides on alati FREE SHIPPING.
2.3. Carboncocoest jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil (nii kodulehel tellimust vormistades, Facebook'i kui ka meiliaadressi (sherboutique@gmail.com) teel esitatud tellimuste puhul).

2.4.  Carboncocoest ei kompenseeri hindade korrigeerimisest tulenevaid võimalikke kahjusi. Näiteks kui tellimus esitatakse ja selle eest tasutatakse enne tootele soodustuse tegemist.
Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine
3.1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.
3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
3.3. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Sherboutique OÜ arvelduskontole.
3.4. Kauba eest on võimalik tasuda pangalinkidega kui ka kaardiga (sisestada tuleb kaardiandmed). 
3.5. Kui tellimus on Kliendi poolt vormistatud ning kauba eest on tasutud, saadatakse Kliendile meiliaadressile tellimuse kinnitus, kus on kogu info esitatud tellimuse kohta.
3.6. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
4.1. Tooted toimetatakse kohale pakendis.
4.2 Pärast tellimuse eest tasumist on kauba kohale toimetamise aeg tavaliselt 2-3 tööpäeva. 
4.3. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.
4.4. Carboncocoest kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.
4.5. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama carboncocoest'i koheselt enne kohaletoomist.
4.6. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. carboncocoest ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
5.1. Kui Te ei ole saadud kaubaga rahul, on Teil õigus tellimusest 14 päeva jooksul alates tellitud kauba kättesaamisest taganeda ning kaup kasutamata kujul ja oma kulul tagastada. Seejärel tagastab Sherboutique OÜ Teile kauba eest tasutud summa.
5.2. Teade tellimusest taganemise kohta koos pangakonto numbriga, kuhu kanda kauba eest tagastatav summa, saatke palun aadressile sherboutique@gmail.com. Carboncocoest kannab raha antud kontole 14 päeva jooksul alates tagastatud kauba kätte saamisest. Makstud saatekulusid ei tagastata ja saatmisega seotud kulutusi ei kompenseerita.
5.3. Kui kaup jõudis Teieni kahjustatult, andke sellest palun koheselt teada aadressil sherboutique@gmail.com või telefonil +372 5666 1494. Parandame, asendame või hüvitame puudustega kauba summas, mille Klient tasus ning hüvitame tagastamisega seotud kulutused.
5.4. Carboncocoest jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud materjalid olid spetsiaalselt tellitud Kliendi jaoks eritellimuse alusel. Eritellimuseks loetakse:
– spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud kogus, mis on tellitud lähtuvalt kliendi erisoovist ning mis ei esine carboncocoest tavasortimendis;
– hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu Kliendi poolt.
5.5. Carboncocoest jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:
– tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus carboncocoest poolt pakutava asendustootega;
– kui Sherboutique OÜ arvelduskontole ei ole laekunud ettemaksu tellimuse täitmiseks.
Pretensiooni esitamise aeg ja kord
6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama carboncocoest'i probleemist e-posti aadressil sherboutique@gmail.com ning esitama järgmise informatsiooni:
– nimi ja kontaktandmed;
– toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);
– tellimuse või ostudokumendi number.
Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda carboncocoest tasuta toote vahetamist.
6.3. Peale pretensiooni esitamist kohustub carboncocoest Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.
6.4. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui carboncocoest keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.
6.5. Carboncocoest ei vastuta:
– Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
– Kullerfirma süül või transportimisel tekkinud toote kahjustumise eest;
– defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
– toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral;
– kui CARBON COCO purgi avamisel purgi sisu kukub maha või puistatakse laiali või juhtub mõni muu õnnetus purki avades;
Vastutus ja vääramatu jõud
7.1. Carboncocoest vastutab Kliendi ees carboncocoest poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Klient vastutab carboncocoest ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
7.4. Carboncocoest ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
7.5. Carboncocoest ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (carboncocoest mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
7.6. Carboncocoest ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
Muud tingimused
8.1. Carboncocoest kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Carboncocoest ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja carboncocoest Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning poolte vahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka carboncocoest’l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.